سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر Emad bad

دکتر Emad bad

کارشناس ارتوپدی (تروماتولوژی)

jjjj

آدرس: uuuuuu hhhhhh
تلفن رزرو: 09125263578
تلفن: 09125263578

jjjjj

آدرس: hhhhhhhh y
تلفن رزرو: 09125263578
تلفن: 09125263578

yyyyyyy

آدرس: yyyyyyyyy
تلفن رزرو: 09125263578
تلفن: 09125263578

jjjj

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

jjjjj

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

yyyyyyy

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر Emad bad فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر Emad bad

دکتر Emad bad

کارشناس ارتوپدی (تروماتولوژی)
اسکو
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %