سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر  احمد ابوئی

دکتر احمد ابوئی

عمومی طب سالمندان

احمد ابوئی

آدرس: یزد جنب آسایشگاه سالمندان
تلفن رزرو: ثبت نشده

احمد ابوئی

صبح
  • شیفت کاری ندارد
عصر
  • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر احمد ابوئی فعال نیست

پزشکان مرتبط

0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %