سربرگ صفحه داخلی پزشک
دکتر پریسا رشیدی

دکتر پریسا رشیدی

دکترا داروسازی

پریسا رشیدی

آدرس: یزد
تلفن رزرو: ثبت نشده

پریسا رشیدی

صبح
 • شیفت کاری ندارد
عصر
 • شیفت کاری ندارد

دریافت نوبت

در حال حاضر سامانه رزرو نوبت برای دکتر پریسا رشیدی فعال نیست

پزشکان مرتبط

دکتر علی محمد رنجبر جمال آبادی

دکتر علی محمد رنجبر جمال آبادی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر محمدمهدی مجاهدیان

دکتر محمدمهدی مجاهدیان

دکترا داروسازی
یزد
دکتر عباس علی بهجتی اردکانی

دکتر عباس علی بهجتی اردکانی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر سیدمحمد امامزاده یزدی

دکتر سیدمحمد امامزاده یزدی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر محمدرضا لطفعلیانی

دکتر محمدرضا لطفعلیانی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر جواد تشکری بافقی

دکتر جواد تشکری بافقی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر سیدمجتبی قائم محمدی

دکتر سیدمجتبی قائم محمدی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر محمدرضا سیف الدینی بنادکوکی

دکتر محمدرضا سیف الدینی بنادکوکی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر داود دانشور

دکتر داود دانشور

دکترا داروسازی
یزد
دکتر زهرا وکیلیان

دکتر زهرا وکیلیان

دکترا داروسازی
یزد
دکتر مریم نخجوانی

دکتر مریم نخجوانی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر مهدیه کاظمی پور

دکتر مهدیه کاظمی پور

دکترا داروسازی
یزد
دکتر سیده فرناز افضل

دکتر سیده فرناز افضل

دکترا داروسازی
یزد
دکتر آسیه نقیب زاده شهربابکی

دکتر آسیه نقیب زاده شهربابکی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر ام لیلا قاسمی نژاد

دکتر ام لیلا قاسمی نژاد

دکترا داروسازی
یزد
دکتر راحله زارع شاهی

دکتر راحله زارع شاهی

دکترا داروسازی
یزد
دکتر مریم باغبان

دکتر مریم باغبان

دکترا داروسازی
یزد
دکتر عاطفه تقی پور میبدی

دکتر عاطفه تقی پور میبدی

دکترا داروسازی
یزد
0
★★★★★
0 %
★★★★
0 %
★★★
0 %
★★
0 %
0 %